Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Adrian Golibroda Kancelaria Komornicza w Częstochowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Adrian Golibroda Kancelaria Komornicza w Częstochowie

Kancelaria Komornika Sądowego Adriana Golibroda  jest wyposażona w narzędzia i systemy teleinformatyczne umożliwiające szybkie dokonywanie czynności dzięki dostępowi do:

 • eUS zajęcia wierzytelności w US
 • Komornik-online dostęp do akt postępowania przez wierzyciela
 • OGNIVO - elektroniczne zapytania o rachunki bankowe dłużników,
 • ZUS PUE - elektoniczne zapytania do ZUS o pracodawców dłużników.
 • CPD - Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,
 • EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste,
 • EPO - Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
 • EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze,
 • EPUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
 • CEPIK - Centralna ewidencja pojazdów

ID kancelarii w systemie EPU: 2584

 

WIERZYCIEL to osoba, na rzecz której prowadzona jest egzekucja. To on decyduje czy i w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi.

Aby dochodzić swoich roszczeń przez komornika, wierzyciel musi złożyć:

 1. ORYGINAŁ TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO ze znajdującą się na nim KLAUZULĄ WYKONALNOŚCI. Tytułem egzekucyjnym może być m.in. orzeczenie sądu, referendarza sądowego czy ugoda zawarta przed sądem (wszystkie tytuły wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego). Natomiast treść klauzuli wykonalności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.
 2. WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI (formularze wniosków oraz przepisy do pobrania znajdują się w zakładce Dokumenty).

 

Doręczenia

Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda. Sąd jednocześnie zobowiązuje powoda do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu sąd może zawiesić postępowanie z urzędu. 

Działanie komornika:

W przypadku otrzymania przez komornika sądowego wniosku od powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139(1) k.p.c. Komornik osobiście doręcza pismo bezpośrednio adresatowi za potwierdzeniem odbioru i z oznaczeniem daty albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.  

Zgodnie z  przepisem art. 3a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 z późn. zm.; dalej: u.k.s.) komornik powinien dokonać tego doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.

W przypadku ustalenia ,że adresat nie zamieszkuje i  zwrotu przez komornika pisma, o którym mowa w art.3a ust. 4, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.